Rules

Rules of Marketing Genius 2017

Wedstrijdreglement

 

De wedstrijd Marketing Genius, georganiseerd door The House of Marketing, en ondersteund door media en prijzen-partners, is toegankelijk voor marketing professionals tot en met 35 jaar die in aanmerking komen volgens de regels van artikels 2 en 4, met uitzondering van werknemers van The House of Marketing. Er kan enkel individueel ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd Marketing Genius aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van The House of Marketing.

 

Artikel 1. Organisatie

 

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd Marketing Genius die gespeeld wordt via de site www.marketinggenius.be.

 

Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. The House of Marketing kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door een eenvoudige melding op de website. The House of Marketing kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. Indien u dit niet wenst kan u hiervoor een mail sturen naar marketinggenius@thom.eu.

 

Deelnemers worden na elke fase van de wedstrijd via email of via de spelwebsite op de hoogte gebracht.

 

Artikel 2. Deelnemen

 

Deelnemers moeten voldoen aan de volgende criteria:

 

 • young professional
 • met minimum een eerste werkervaring
 • en een maximum leeftijd van 35 jaar

 

Studenten mogen, in tegenstelling met vorige edities, niet meer deelnemen.

 

Deelnemen kan alleen via de website www.marketinggenius.be op de volgende manier: elke deelnemer moet zich op straffe van uitsluiting, correct registreren met zijn voornaam, achternaam, emailadres, huidige functie, huidige werkgever en geboortedatum. Elke persoon kan slechts éénmalig deelnemen met één emailadres.

 

De login gegevens waarmee je deelneemt aan de wedstrijd moeten dus correct zijn. Dat betekent dat je persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn. Wanneer duidelijk is dat je logingegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer je deelneemt onder een naam die niet de jouwe is, verlies je je recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde.

 

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) komen niet meer in aanmerking, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een dergelijk feit. Onvolledige deelnames worden geweigerd.

 

Artikel 3. Overmacht/voorbehoud

 

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

The House of Marketing kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 

 • transmissies via het Internet,
 • slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software,
 • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
 • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

 

The House of Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.

 

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van The House of Marketing (marketinggenius.be) en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

 

Artikel 4. Verloop van de wedstrijd en bepaling van de winnaars

 

Elke deelnemer moet inloggen op de website www.marketinggenius.be. De wedstrijd bestaat uit 3 verschillende rondes.

 

Tijdens de registratie op de website kunnen de deelnemers kiezen uit de onderwerpen die op de site vermeld zijn. De keuze van het onderwerp en bevestiging verloopt via de spel-website en een bevestigingsmail met het gekozen topic. Er zal een maximaal aantal kandidaten per onderwerp bepaald worden en wanneer dit bereikt is, verdwijnt de mogelijkheid om in te tekenen op dat onderwerp (First Come, First Served principe). The House of Marketing heeft uiteindelijk het laatste woord over welk onderwerp de genius opinions moeten geschreven worden en dit wordt tevens per e-mail meegedeeld. Young professionals die een partner als huidige werkgever hebben, mogen zich niet inschrijven op het topic van hun huidige werkgever.

 

De genius opinion kan uitgewerkt worden in verschillende formaten maar de maximumduur om de genius opinion door te nemen is 5 minuten. Concreet kan de genius opinion een geschreven tekst zijn (max. 1 A4), een PowerPoint presentatie (max. 10 slides), een video (max. 5 minuten) of nog een ander formaat naar keuze (vb. Sway). Het document moet uitgevoerd worden in het Engels en dient te worden opgeladen op de profielpagina van de kandidaat binnen de voorzien tijdspanne.

 

De finalisten worden bepaald door een jury. Deze jury is samengesteld uit senior consultants en management van The House of Marketing. Iedere opinie zal worden nagelezen door ten minste 2 juryleden.

 

Elk van de juryleden zal naar eigen vermogen en inzichten de opinions beoordelen en quoteren op volgende criteria:

 

> Kennis van het onderwerp

> Creativiteit van de opinie

> Logische opbouw van de opinie

> “easy to digest” (Lay-out, design, wording…)

 

Over hun beslissing en puntentoekenning is geen discussie mogelijk. De finalisten zijn diegenen met de hoogste puntenscore. Er zullen 5 finalisten gekozen worden.

 

The House of Marketing behoudt zich het recht om het aantal finalisten aan te passen.

 

De finalisten zullen op de site bekend gemaakt worden en zullen individueel per e-mail verwittigd worden voor deelname aan de finale. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze niet correct blijkt te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail binnen de daarvoor opgestelde termijn, vervalt het recht op de volgende ronde of de prijs.

 

In de finale worden de 5 finalisten uitgenodigd door The House of Marketing om hun genius opinion te presenteren voor een jury (samengesteld uit The House of Marketing management & marketing professionals).

 

Diegene die de beste score behaalt tijdens de finale zal verkozen worden tot Marketing Genius 2017. De score is opgesteld uit drie stemmen:

 

 • 1/3 van de score wordt bepaald door het publiek op het finale event
 • 1/3 van de score wordt bepaald door de juryleden op het event
 • 1/3 van de score wordt bepaald door het aantal stemmen die online werden verzameld via de website marketinggenius.be tussen 07/04 en 21/04 voor middernacht.

Een persoon mag slechts een keer stemmen voor een of verschillende finalisten.  De andere deelname buiten deze, zullen beschouwd worden als onbestaande.

 

De finale score wordt berekend en aangekondigd tijdens het finale event nadat elke finalist zijn/haar genius opinion gepresenteerd heeft.

 

Artikel 5. Prijzen

 

De 5 finalisten krijgen een prijzenpakket met een waarde van ongeveer €1500. Om recht te hebben op deze prijs dient de deelnemer effectief deelgenomen te hebben aan de finale.

 

De Marketing Genius krijgt een groter prijzenpakket met een waarde van ongeveer €6000. Deze prijzen zijn niet ruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden.

 

Artikel 6. Algemeen

 

Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag, gericht aan The House of Marketing, Reglement Marketing Genius, Park Lane Building C, Culliganlaan 2, 1831 Diegem.

 

Artikel 7. Geschillen

 

Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats op de website of in andere media verschijnen. Ook eigenen The House of Marketing en de partners zich het recht toe de genius opinions die geschreven werden te gebruiken in publicaties of op hun site, met duidelijke bronvermelding en naam van de schrijver. Partners hebben ook het recht de content en ideeën te gebruiken in hun marketingstrategie en acties. Ze hebben hier geen toestemming voor nodig van de deelnemer.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van The House of Marketing. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

 

The House of Marketing oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kan The House of Marketing alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door The House of Marketing toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website www.marketinggenius.be. In geen geval kan The House of Marketing aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

 

Règlement du concours

 

Le concours Marketing Genius, organisé par The House of Marketing avec le soutien de partenaires medias et autres, est ouvert aux professionnels du marketing âgés jusqu’à 35 ans qualifiés selon les règles des articles 2 et 4, à l’exception des employés de The House of Marketing. Tout individu peut s’inscrire. Chaque participant est tenu par le règlement ci-dessous, et accepte toute décision de The House of Marketing relative au concours.

 

Article 1. Organisation

 

Ce règlement gouverne les modalités du concours Marketing Genius, qui se joue via le site www.marketinggenius.be. Aucune correspondance ni conversation téléphonique n’est entretenue au sujet du règlement du concours. The House of Marketing peut à tout moment apporter des modifications au règlement par une simple communication sur le site web. The House of Marketing peut conserver les données personnelles pour tenir les participants informés des actions ultérieures qui sont susceptibles de les intéresser. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient conservées, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse marketinggenius@thom.eu, en le mentionnant.

 

Après chaque étape du concours, les gagnants sont avertis par email ou via le site web.

 

Article 2. Participation

 

Les participants doivent remplir les critères suivants :

 

 • être un jeune professionnel
 • avec au moins une expérience professionnelle
 • être âgé de 35 ans au maximum

 

Contrairement aux éditions précédentes, les étudiants ne peuvent pas prendre part au concours.

 

Pour participer, il faut se rendre sur le site web www.marketinggenius.be et entamer la procédure suivante: chaque participant doit, sous peine d’exclusion, dès le début s’identifier avec son prénom, nom, adresse email, fonction actuel, employeur actuel et date de naissance. Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois avec une adresse mail.

 

Les données d’enregistrement avec lesquelles vous participez au concours doivent donc être correctes. Cela signifie que les données personnelles doivent être réelles et justes. S’il apparaît clairement que les données d’enregistrement ne correspondent pas à la réalité ou que vous participez sous un nom qui n’est pas le votre, vous perdez votre droit à recevoir un prix. Le prix est alors remis au gagnant suivant, selon le classement.

 

Les participations tardives (après la date de clôture annoncée du concours) ne sont plus prises en compte, quelles que soient les raisons du retard. Les organisateurs ne peuvent pas être assujettis à de tels faits. Les participations incomplètes sont refusées.

 

Article 3. Force majeure

 

La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et limites d’internet, en ce qui concerne les aspects techniques, le risque d’interruption, et de manière générale les risques inhérents à toute connexion et transfert d’informations sur internet, à savoir l’absence de protection de certaines données contre d’éventuels détournements, et les risques de contamination par d’éventuels virus.

 

Il s’ensuit que The House of Marketing ne peut en aucun cas être tenue responsable:

 

 • Des transmissions via internet,
 • Du mauvais fonctionnement d’Internet et/ou du logiciel utilisé,
 • Des conséquences des virus, bugs, anomalies, failles techniques
 • Des problèmes techniques, hardware ou software, de toute nature.

 

The House of Marketing ne peut être tenue responsable ni des dommages directs ou indirects liés à une interruption ou dysfonctionnement, ni de l’exclusion des participants ou de la fin du concours. Cela vaut également pour tout dommage direct ou indirect qui apparaitrait en se connectant à son site.

 

Chaque participant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses données personnelles et/ou le software de son matériel informatique et/ou son site contre toute dégradation. La connexion au site de The House of Marketing (marketinggenius.be) et la participation au concours relèvent de l’entière responsabilité des participants.

 

Article 4. Déroulement du concours et sélection des gagnants

 

Chaque participant doit s’enregistrer sur le site web www.marketinggenius.be. Le concours consiste en deux tours successifs.

 

Lors de l’enregistrement sur le site, les participants peuvent choisir parmi les différents sujets disponibles. Un email est ensuite envoyé par email pour la confirmation du sujet choisi. Il y a pour chaque sujet un nombre maximum de candidats qui, une fois atteint, clôture les inscriptions pour ce sujet (Premier arrivé, premier servi). The House of Marketing a finalement le dernier mot en ce qui concerne le sujet du genius opinion à écrire et communique l’information par e-mail. Les jeunes professionnels qui ont comme employeur un des partenaires, ne peuvent pas s’inscrire sur le sujet de leur employeur actuel.

 

Le genius opinion peut être élaboré dans différents formats mais elle doit être appréhendable en maximum 5 minutes. Concrètement, le genius opinion peut être un texte écrit (max.1 A4), une présentation PowerPoint (max. 10 slides), une vidéo (max. 5 minutes) ou un autre format au choix (par ex. Sway). Le document doit être rédigé en  anglais et doit être postée sur la page de profil du candidat dans les délais impartis.

 

Les finalistes sont sélectionnés par un jury composé des consultants senior et du management de The House of Marketing. Chaque POV sera lu par minimum 2 membres du jury.

 

Chaque membre du Jury jugera les genius opinions selon ses propres capacités et idées, et se basera sur les critères suivants pour attribuer des points:

 

> La connaissance du sujet

> La créativité du genius opinion

> La construction logique du genius opinion

> “easy to digest” (Lay-out, design, wording…)

 

Aucune discussion n’est possible au sujet de leur décision et de l’attribution de points. Les finalistes sont ceux qui ont obtenu les points les plus élevés. 5 finalistes seront sélectionnés.

 

The House of Marketing se garde le droit d’adapter le nombre de finalistes.

 

Les finalistes seront rendus connus sur le site web et seront avertis individuellement par e-mail de leur participation au finale. Cet e-mail sera envoyé à l’adresse e-mail avec laquelle le participant s’est enregistré. Si celle-ci ne semble pas correcte et/ou si le participant ne réagit pas à l’e-mail dans les délais spécifiés, le droit à passer au finale ou à recevoir un prix prend fin.

 

Les 5 finalistes sont ensuite invités à participer à un évènement organisé par The House of Marketing pour présenter leur genius opinion devant un jury (composé du management de The House of Marketing et de professionnels en marketing).

 

Le gagnant, celui qui sera élu Marketing Genius 2017, est celui qui obtiendra le meilleur score. Le score est composé en trois temps:

 

 • 1/3 du score est déterminé par les résultats du vote du public
 • 1/3 du score est déterminé par les résultats du vote du jury
 • 1/3 du score est déterminé par le nombre de votes collectés via le site Internet marketinggenius.be entre le 07/04 et le 21/04 avant minuit.

Une personne ne peut voter qu’une seule fois pour un ou plusieurs finalistes. Les tentatives de votes multiples seront considérés comme inexistants.

Le score finale est calculé et annoncé durant la finale après que chaque finaliste ait présenté son genius opinion.

 

Article 5. Prix

 

Les 5 finalistes reçoivent un ensemble de prix d’une valeur de plus ou moins €1500. Pour y avoir droit, le participant doit avoir effectivement pris part à la finale.

 

Le Marketing Genius reçoit un plus grand ensemble de prix  d’une valeur de plus ou moins €6000. Ces prix ne peuvent ni être échangés en espèces ou autres avantages en nature, ni être cédés à des tiers.

 

Article 6. Général

 

Le règlement complet du concours est disponible sur simple demande écrite adressée à The House of Marketing, Règlement Marketing Genius, Park Lane Building C, Culliganlaan 2, 1831 Diegem.

 

Article 7. Différents

 

En prenant part à ce concours, le participant accepte tous les points du règlement ainsi que chaque décision que les organisateurs devraient prendre. Les participants sont implicitement d’accord d’apparaître en tant que gagnants avec leur nom et lieu de résidence sur le site web du concours ou un autre média. The House of Marketing et les partenaires se réservent également le droit d’utiliser les genius opinions écrites durant le concours à des fins de publication sur leur site, en mentionnant clairement la source et le nom de l’auteur. Les partenaires ont également le droit d’utiliser le contenu et les idées dans leurs stratégies marketing et leurs actions.

 

Article 8. Dispositions finales

 

Les données des participants seront conservées dans le fichier de The House of Marketing. Les participants disposent en permanence d’un droit d’accès à ces données, de correction ou de suppression.

The House of Marketing  exerce le contrôle du bon déroulement du concours et a l’autorité définitive dans tous les cas de litiges. En cas de force majeure ou pour assurer le bon déroulement du concours, The House of Marketing peut prendre toute décision – temporaire ou non – qui écourterait, prorogerait, modifierait, reporterait, prolongerait ou annulerait ce concours ou l’une de ses étapes. Pour ces mêmes raisons, The House of Marketing peut insérer des ajouts au présent règlement ; ceux-ci en faisant alors partie intégrante. Ces ajouts seront publiés sur le site web www.marketinggenius.be. En aucun cas The House of Marketing ne peut être tenue responsable de ces manipulations.